Page 6 - SB_brezen_2015
P. 6
Certifikát kvalitní stavba jednat a které dosud na b ných stavbách tifkát, nemusí být testována. Proto i této
Zcela novým prvkem slueb, které nebyly vyuívány. Asi je zejmé, e kont- problematice vnuje Deva ský ústav vel-
jsou na závr vyuity pro udlení cer- rola v takovém rozsahu umoní nejen do- kou pozornost a skutenou kvalitu oken
tifkátu Kvalitní stavba je p edevím loit zákazníkovi, který o kvalitu oprav- testuje. Okna, která vyhoví zp ísnným
to, e není pot eba uji ovat zákazníka du stojí, skutené parametry jeho domu, poadavkm, pak nesou oznaení Kva-
o tom, e i jeho dm bude stejn kvalitní ale také zamezit mnoha nákladným, asto litní okna .
jako jiné domy postavené jinde a jindy, zbyteným reklamacím. Jedná se vlastn Nové sluby Deva ského ústavu p iná-
ale prost se kontrola provede na jeho o referenci pro dalí zákazníky. ejí pikové metody m ení a kontroly
dom . Ov ení kvality p itom není Zásadním parametrem souasných kvality do kadodenní praxe a umo ují
ádnou formalitou, obsahuje návt vy staveb ze vech materiál je energetická prakticky kadému dodavateli devosta-
technik na stavb , kontrolu projekto- náronost. Na ztrátách se výrazn podí- veb nebo stavebníkovi ujistit se o kvalit
vé dokumentace, m ení mnoha veliin, lejí okna a dvee a bohuel a p íli asto provádného díla, odstranit v as p ípad-
kontrolu osazení d leitých prvk anebo se stává, e netsnostmi kolem oken nebo né nedostatky i zabránit reklamacím.
nap íklad m ení vzduchotsnosti. Neza- jejich vadami je znehodnoceno velké úsilí Jen díky d kladn prov ené kvalit
nedbatelnou výhodou je také celý soubor a náklady vnované izolacím domu. Má- me pak dm nést hrdý titul certifkát
nadstandardních analýz, které lze p iob- lokdo ví, e p estoe okna musí mít cer- Kvalitní stavba.6 StavbaBydlení Stavba 3 | březen 2015ADMD_inzerce_2015-3_A4_v01.indd 1 1. 4. 2015 11:01:38
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11